دکا
پرینت
 • پروژه ها
گالری
 • پروژه توگا||||1||||گالری پروژه ها

پروژه ها

لیست برخی از پروژه های طراحي و مشاوره اجرا شده :

 • طراحي و مشاوره سيستم BMS  ساختمان شركت سرمايه گذاري صنعت نفت ايران .
 • طراحي و مشاوره سيستم BMS  ساختمان هواپيمايي عربستان صعودي .
 • طراحي و مشاوره سيستم BMS  ساختمان فرمانيه .
 • طراحي و مشاوره سيستم BMS  ساختمان شركت نفت پاسارگاد .
 • طراحي و مشاوره سيستم BMS  ساختمان استانداري تهران.
 • طراحي و مشاوره سيستم BMS  هتل پارتیا گرگان .
 •  

لیست برخی از پروژه های اداری و تجاری اجرا شده :

 • طراحي ، فروش و اجراي سيستم BMS-HVAC-LIGHTING-CCTV-FIRE  كتابخانه فني و مهندسي دانشگاه امير كبير .
 • طراحي ، فروش و اجراي سيستم BMS-HVAC- LIGHTING  ساختمان شركت نفت پاسارگاد  .
 • طراحي و فروش سيستم  CCTV دانشكده علوم پزشكي دانشگاه فردوسي مشهد .
 • طراحي و فروش سيستم CCTV  دانشگاه فردوسي مشهد با سيستم DEEPA .
 • طراحي و فروش سيستم FIRE ALARM  پروژه اداره گاز تبريز.
 • طراحي و فروش سيستم BMS-HVAC- LIGHTING پروژه برق منطقه اي تهران  .
 • طراحي ، فروش و اجراي سيستم BMS-HVAC-LIGHTING- ACCESS  ساختمان مركزي شركت تهران نيك آوا .
 •  

لیست برخی از پروژه های صنعتی اجرا شده :

 • طراحي ، فروش و اجراي سيستم BMS-HVAC-LIGHTING شركت دخانيات گيلان در رشت .
 • طراحي ، فروش و اجراي سيستم BMS-HVAC  سالن هاي C4,C5 شركت مهندسي و ساخت پره توربين مپنا – پرتو .
 • طراحی ، فروش و اجرای سیستم BMS-HVAC  طرح توسعه شركت مهندسي و ساخت پره توربين مپنا – پرتو .
 • طراحي ، فروش و اجراي سيستم BMS-HVAC-LIGHTING  موتورخانه مركزي شركت ايساكو .
 • طراحي ، فروش و اجراي سيستم BMS-HVAC  گلخانه مركزي صدري .
 • طراحي و اجراي سيستمCCTV   پست برق ساوه .
 •  

لیست برخی از پروژه های مسکونی و هتلی اجرا شده :

 • طراحي ، فروش و اجراي سيستم HOME AUTOMATION ساختمان فرمانیه در تهران .
 •